Close

Development Blocks

 
S.No. Block Name Telephone No.
1. Nahan 01702-222321
2. Paonta Sahib 01704-222334
3. Pachhad 01799-236730
4. Rajgarh 01799-221382
5. Sangrah 01702-248132
6. Shillai 01704-278533
7. Tilordhar